فردینه لوبیا عروس ( 800 گرم )

فردینه لوبیا عروس ( 800 گرم )

فردينه لوبيا عروس ( 800 گرم )

15500 تومان

15170 تومان

2.1%

 فردینه لوبیا قرمز ( 800 گرم )

فردینه لوبیا قرمز ( 800 گرم )

فردينه لوبيا قرمز ( 800 گرم )

13550 تومان

13243 تومان

2.2%

 فردینه نخود و لوبیا ( 800 گرم )

فردینه نخود و لوبیا ( 800 گرم )

فردينه نخود و لوبيا ( 800 گرم )

11800 تومان

11545 تومان

2.1%

 کوثر لوبیا چیتی ( 900 گرم )

کوثر لوبیا چیتی ( 900 گرم )

کوثر لوبيا چيتي ( 900 گرم )

19500 تومان

19080 تومان

2.1%

 ساشا ماش بومی ( 900 گرم )

ساشا ماش بومی ( 900 گرم )

ساشا ماش بومي ( 900 گرم )

14300 تومان

14045 تومان

1.7%

 ساشا لوبیا چشم بلبلی ( 900 گرم )

ساشا لوبیا چشم بلبلی ( 900 گرم )

ساشا لوبيا چشم بلبلي ( 900 گرم )

12740 تومان

12525 تومان

1.6%

 ساشا لوبیا چیتی ( 900 گرم )

ساشا لوبیا چیتی ( 900 گرم )

ساشا لوبيا چيتي ( 900 گرم )

17160 تومان

16854 تومان

1.7%

 ساشا لوبیا کشاورزی ( 900 گرم )

ساشا لوبیا کشاورزی ( 900 گرم )

ساشا لوبيا کشاورزي ( 900 گرم )

16250 تومان

15975 تومان

1.6%

 ساشا لوبیا عروس ( 900 گرم )

ساشا لوبیا عروس ( 900 گرم )

ساشا لوبيا عروس ( 900 گرم )

14300 تومان

14220 تومان

0.5%

 فردینه لپه ( 800 گرم )

فردینه لپه ( 800 گرم )

فردينه لپه ( 800 گرم )

14300 تومان

13970 تومان

2.3%

 ساشا ماش درشت ( 900 گرم )

ساشا ماش درشت ( 900 گرم )

ساشا ماش درشت ( 900 گرم )

14300 تومان

14045 تومان

1.7%

 ساشا نخود ریز ( 900 گرم )

ساشا نخود ریز ( 900 گرم )

ساشا نخود ريز ( 900 گرم )

13260 تومان

13059 تومان

1.5%

 ساشا نخود ( 900 گرم )

ساشا نخود ( 900 گرم )

ساشا نخود ( 900 گرم )

13650 تومان

13410 تومان

1.7%

 ساشا لوبیا سفید ( 900 گرم )

ساشا لوبیا سفید ( 900 گرم )

ساشا لوبيا سفيد ( 900 گرم )

16250 تومان

15975 تومان

1.6%

 ساشا لوبیا قرمز ( 900 گرم )

ساشا لوبیا قرمز ( 900 گرم )

ساشا لوبيا قرمز ( 900 گرم )

13000 تومان

12770 تومان

1.7%

 ساشا نخود و لوبیا ( 900 گرم )

ساشا نخود و لوبیا ( 900 گرم )

ساشا نخود و لوبيا ( 900 گرم )

13000 تومان

12770 تومان

1.7%

 نشان دال عدس ( 750 گرم )

نشان دال عدس ( 750 گرم )

نشان دال عدس ( 750 گرم )

6500 تومان

6320 تومان

2.7%

 فردینه دال عدس ( 800 گرم )

فردینه دال عدس ( 800 گرم )

فردينه دال عدس ( 800 گرم )

8800 تومان

8698 تومان

1.1%

 ساشا عدس درشت ( 900 گرم )

ساشا عدس درشت ( 900 گرم )

ساشا عدس درشت ( 900 گرم )

10920 تومان

10693 تومان

2%

 ساشا عدس ریز ( 900 گرم )

ساشا عدس ریز ( 900 گرم )

ساشا عدس ريز ( 900 گرم )

10920 تومان

10693 تومان

2%

 ساشا لپه ( 900 گرم )

ساشا لپه ( 900 گرم )

ساشا لپه ( 900 گرم )

14500 تومان

14172 تومان

2.2%

 ساشا دال عدس ( 900 گرم )

ساشا دال عدس ( 900 گرم )

ساشا دال عدس ( 900 گرم )

8775 تومان

8617 تومان

1.7%

 مهرگان دال عدس ( 800 گرم )

مهرگان دال عدس ( 800 گرم )

مهرگان دال عدس ( 800 گرم )

5980 تومان

5829 تومان

2.5%

 مهرگان عدس ریز ( 800 گرم )

مهرگان عدس ریز ( 800 گرم )

مهرگان عدس ريز ( 800 گرم )

9400 تومان

9114 تومان

3%

 مهرگان عدس درشت ( 800 گرم )

مهرگان عدس درشت ( 800 گرم )

مهرگان عدس درشت ( 800 گرم )

8960 تومان

8791 تومان

1.8%

 مهرگان لپه ( 800 گرم )

مهرگان لپه ( 800 گرم )

مهرگان لپه ( 800 گرم )

13500 تومان

13247 تومان

1.8%

 مهرگان لوبیا چیتی ( 800 گرم )

مهرگان لوبیا چیتی ( 800 گرم )

مهرگان لوبيا چيتي ( 800 گرم )

19000 تومان

18643 تومان

1.8%

 مهرگان لوبیا قرمز ( 800 گرم )

مهرگان لوبیا قرمز ( 800 گرم )

مهرگان لوبيا قرمز ( 800 گرم )

14400 تومان

14128 تومان

1.8%

 مهرگان لوبیا عروس ( 800 گرم )

مهرگان لوبیا عروس ( 800 گرم )

مهرگان لوبيا عروس ( 800 گرم )

13570 تومان

13212 تومان

2.6%

 مهرگان لپه باقالا زرد ( 800 گرم )

مهرگان لپه باقالا زرد ( 800 گرم )

مهرگان لپه باقالا زرد ( 800 گرم )

8280 تومان

8062 تومان

2.6%

 مهرگان نخود درشت ( 800 گرم )

مهرگان نخود درشت ( 800 گرم )

مهرگان نخود درشت ( 800 گرم )

13500 تومان

13247 تومان

1.8%

 کوثر عدس ریز ( 900 گرم )

کوثر عدس ریز ( 900 گرم )

کوثر عدس ريز ( 900 گرم )

8800

ناموجود

 کوثر دال عدس ( 900 گرم )

کوثر دال عدس ( 900 گرم )

کوثر دال عدس ( 900 گرم )

9250

ناموجود

 کوثر لپه باقلا زرد ( 800 گرم )

کوثر لپه باقلا زرد ( 800 گرم )

کوثر لپه باقلا زرد ( 800 گرم )

10500

ناموجود

 فردینه لوبیا چشم بلبلی ( 800 گرم )

فردینه لوبیا چشم بلبلی ( 800 گرم )

فردينه لوبيا چشم بلبلي ( 800 گرم )

10900

ناموجود

 فردینه لوبیا چیتی ( 800 گرم )

فردینه لوبیا چیتی ( 800 گرم )

فردينه لوبيا چيتي ( 800 گرم )

15500

ناموجود

 فردینه لوبیا سفید ( 800 گرم )

فردینه لوبیا سفید ( 800 گرم )

فردينه لوبيا سفيد ( 800 گرم )

14400

ناموجود

 فردینه نخود ( 800 گرم )

فردینه نخود ( 800 گرم )

فردينه نخود ( 800 گرم )

13000

ناموجود

 فردینه ماش ( 800 گرم )

فردینه ماش ( 800 گرم )

فردينه ماش ( 800 گرم )

11700

ناموجود

 کوثر لوبیا سفید ( 900 گرم )

کوثر لوبیا سفید ( 900 گرم )

کوثر لوبيا سفيد ( 900 گرم )

11800

ناموجود

 کوثر لوبیا قرمز ( 900 گرم )

کوثر لوبیا قرمز ( 900 گرم )

کوثر لوبيا قرمز ( 900 گرم )

10800

ناموجود

 کوثر لوبیا چشم بلبلی ( 900 گرم )

کوثر لوبیا چشم بلبلی ( 900 گرم )

کوثر لوبيا چشم بلبلي ( 900 گرم )

10500

ناموجود

 فردینه عدس درشت ( 800 گرم )

فردینه عدس درشت ( 800 گرم )

فردينه عدس درشت ( 800 گرم )

10900

ناموجود

 فردینه عدس ریز ( 800 گرم )

فردینه عدس ریز ( 800 گرم )

فردينه عدس ريز ( 800 گرم )

10900

ناموجود

 کوثر نخود درشت ( 900 گرم )

کوثر نخود درشت ( 900 گرم )

کوثر نخود درشت ( 900 گرم )

14375

ناموجود

 بهنام نخود ( 800 گرم )

بهنام نخود ( 800 گرم )

بهنام نخود ( 800 گرم )

12305

ناموجود

 بهنام لوبیا چشم بلبلی ( 800 گرم )

بهنام لوبیا چشم بلبلی ( 800 گرم )

بهنام لوبيا چشم بلبلی ( 800 گرم )

7100

ناموجود

 بهنام لوبیا سفید ( 800 گرم )

بهنام لوبیا سفید ( 800 گرم )

بهنام لوبيا سفيد ( 800 گرم )

8510

ناموجود

 بهنام لوبیا چیتی ( 800 گرم )

بهنام لوبیا چیتی ( 800 گرم )

بهنام لوبيا چيتی ( 800 گرم )

12535

ناموجود

 فردینه لوبیا کرم ( 800 گرم )

فردینه لوبیا کرم ( 800 گرم )

فردينه لوبيا کرم ( 800 گرم )

15900

ناموجود

 نشان عدس ریز ( 750 گرم )

نشان عدس ریز ( 750 گرم )

نشان عدس ريز ( 750 گرم )

8500

ناموجود

 نشان عدس درشت ( 750 گرم )

نشان عدس درشت ( 750 گرم )

نشان عدس درشت ( 750 گرم )

8500

ناموجود

 نشان لپه ریز ( 750 گرم )

نشان لپه ریز ( 750 گرم )

نشان لپه ريز ( 750 گرم )

12000

ناموجود

 نشان لپه باقالا زرد ( 750 گرم )

نشان لپه باقالا زرد ( 750 گرم )

نشان لپه باقالا زرد ( 750 گرم )

9600

ناموجود

 بهنام عدس درشت ( 800 گرم )

بهنام عدس درشت ( 800 گرم )

بهنام عدس درشت ( 800 گرم )

8625

ناموجود

 بهنام لپه ( 800 گرم )

بهنام لپه ( 800 گرم )

بهنام لپه ( 800 گرم )

12535

ناموجود

 فردینه لپه باقالا زرد ( 800 گرم )

فردینه لپه باقالا زرد ( 800 گرم )

فردينه لپه باقالا زرد ( 800 گرم )

9100

ناموجود

 ساشا لپه باقالا زرد ( 900 گرم )

ساشا لپه باقالا زرد ( 900 گرم )

ساشا لپه باقالا زرد ( 900 گرم )

9750

ناموجود

 نشان لوبیا چشم بلبلی ( 750 گرم )

نشان لوبیا چشم بلبلی ( 750 گرم )

نشان لوبيا چشم بلبلي ( 750 گرم )

9000

ناموجود

 نشان لوبیا چیتی ( 750 گرم )

نشان لوبیا چیتی ( 750 گرم )

نشان لوبيا چيتي ( 750 گرم )

15500

ناموجود

 بهنام لوبیا چیتی ( 800 گرم )

بهنام لوبیا چیتی ( 800 گرم )

بهنام لوبيا چيتی ( 800 گرم )

12535

ناموجود

 فردینه لوبیا کرم ( 800 گرم )

فردینه لوبیا کرم ( 800 گرم )

فردينه لوبيا کرم ( 800 گرم )

15900

ناموجود

 نشان عدس ریز ( 750 گرم )

نشان عدس ریز ( 750 گرم )

نشان عدس ريز ( 750 گرم )

8500

ناموجود

 نشان عدس درشت ( 750 گرم )

نشان عدس درشت ( 750 گرم )

نشان عدس درشت ( 750 گرم )

8500

ناموجود

 نشان لپه ریز ( 750 گرم )

نشان لپه ریز ( 750 گرم )

نشان لپه ريز ( 750 گرم )

12000

ناموجود

 نشان لپه باقالا زرد ( 750 گرم )

نشان لپه باقالا زرد ( 750 گرم )

نشان لپه باقالا زرد ( 750 گرم )

9600

ناموجود

 بهنام عدس درشت ( 800 گرم )

بهنام عدس درشت ( 800 گرم )

بهنام عدس درشت ( 800 گرم )

8625

ناموجود

 بهنام لپه ( 800 گرم )

بهنام لپه ( 800 گرم )

بهنام لپه ( 800 گرم )

12535

ناموجود

 فردینه لپه باقالا زرد ( 800 گرم )

فردینه لپه باقالا زرد ( 800 گرم )

فردينه لپه باقالا زرد ( 800 گرم )

9100

ناموجود

<< >>